George S. Clinton

George S. Clinton

Tiểu sử

Được biết đến: Sound

Sinh nhật: 1947-06-17

Nơi Sinh: Chattanooga, Tennessee, U.S.

Còn được Biết đến Như: